You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Често задавани въпроси


Опции за доставка и такси
 

Мебелна фабрика "НОВ ДОМ" поддържа собствена транспортна мрежа и извършва доставка на продуктите си със собствен транспорт или трето лице.

ДОСТАВКА:

- БЕЗПЛАТНА доставка до всеки фирмен магазин

- За цената на услугата "Доставка до адрес"  може да се информирате в нашите магазини.

- Извънградски транспорт - 1 лв. на км. в двете посоки, считано от магазин на фирмата. Например: 50 км - 50.00 лв.

- Международна доставка - цени по договаряне.

РАЗНОС И МОНТАЖ :

- Цени относно разнос до адрес на клиента с пренос (внасяне на стоката) в дома или монтаж и сглобяване - за цена на услугите може да се информирате в нашите магазини.

ВАЖНО:

- При направена поръчка през сайта сумата може да бъде заплатена при доставка, без капаро.
- За индивидуални проекти и поръчки се изисква 50% авансово плащане
- При направена поръчка през сайта имате възможност да получите своята стока безплатно до посочен фирмен магазин на Мебелна фабрика "НОВ ДОМ" в цялата страна. 
След поръчка на продукт направена през сайта, очаквайте да се свържем с Вас за потвърждаване на адреса за доставка, уточняване цената и начина на доставка.
 

Всички цени за доставка имат начислено ДДС

За повече информация и запитвания, моля позвънете на телефон: 0878/ 79-62-63

При некоректно отношение от наши служители, пишете ни на:  admin@mebelinovdom.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка със спазването на вашите права и съблюдавайки Закона за защита на потребителите за нас е важно да знаете, че според:

Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да преведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, който в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113 (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. Намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115 (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119 (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

 1. Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по – точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;
 2. Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
 3. Съществените елементи, необходими за нейното прилагане и по – специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай, че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информация по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Съгласно Закона за защита на потребителите и Европейска директива 1999/44/СЕ производителят предоставя две години гаранция на произведения от него продукт.

В предвид високото качество на влаганите сертифицирани материали собствено производство или от доказани производители и 20 годишния опит в разработването и производството на мека мебел, Ямбол Комерс ЕООД предоставя пълната търговска гаранция на своите потребители.

ГАРАНЦИЯТА ПОКРИВА

 1. Всички изделия произведени от Ямбол Комерс ООД под търговската марка НОВ ДОМ, които в гаранционния срок при нормална употреба са показали скрити производствени дефекти.
 2. Различие на закупения продукт с отбелязания на индивидуалния етикет модел. Несъответствие на размерите на закупения продукт с предварително упоменатите с повече от 3 % в ширина, дължина и дебелина.
 3. Несъответствие проявило се по време на експлоатацията в рамките на гаранционния период изразяващо се в необратима еластична деформация на вътрешността на дивана с повече от 2 сантиметра от прекараната права най – външна линия на пропадналия елемент и е в резултат от нормална експлоатация.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА

 1. Дефекти причинени от отбелязаните в гаранционната карта и инструкция за употреба начини на неправилно използване на закупения продукт.
 2. Дефекти, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране или неправилна употреба.
 3. Дефекти, появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност, опити за поправка и др. причинени от клиента или трети лица.
 4. Дефекти, появили се в резултат на продължително складиране, почистване на продукта с абразивни или неподходящи препарати, от домашни любимци и др.
 5. Несъответствия, получени в резултат на съхранение или ползване при неестествени условия на замърсяване или влага.
 6. Очакваната деформация на външната част дължаща се на естественото въздействие на експлоатацията във времето.
 7. Визуални промени в декоративните и облегални възглавници с гранулиран пълнеж или пух дължащи се на естествената експлоатация и отстраняващо се при домашни условия.
 8. Когато клиента не е в състояние да предостави необходимите документи за предявяване на рекламация. 

 

При нужда Ямбол Комерс ООД предлага следгаранционен ремонт на всички свои мебели, като услугата се заплаща от клиента според ценоразписа на производителя.

Връщане на продукти

Рекламация
Ако получената от вас стока е повредена или има дефект, можете да направите рекламация, като се свържете с нас.

Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, ще подменим рекламирания продукт с друг от същия вид или ще възстановим заплатената от вас сума в случай, че не може да осигурим замяна на продукта.

Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, разходите по връщането на рекламирания продукт и доставката на нов са за сметка на фирмата.

Връщане на поръчани продукти

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ЗАКУПЕНА СТОКА
 
1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:
 
•    Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: admin@mebelinovdom.com, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;
•    Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП. 
 
2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.
 
3. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Стоката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

4. Потребителят може да използва, но не е длъжен, следния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.

5. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
 
6. Стоката трябва да бъде върната на адрес гр.Ямбол, ул.Индустриална №1 (Мебелна фабрика НОВ ДОМ)
 
7. Разходите по връщането на стоката е за сметка на потребителя!

Защита на личните данни

Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим непозволен достъп или непозволено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Те включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни и мерките за тяхната защита, включително съответно шифроване и физически мерки за сигурност с цел предотвратяването на непозволен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.

Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, контрагентите и представителите на "Ямбол Комерс" ООД, на които им е необходима тази информация, за да я обработват от наше име. Тези лица са обвързани със задължения за спазване на поверителността и подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на взаимоотношенията и наказателно преследване, в случай че не изпълняват тези свои задължения.

Когато използвате услугите на сайта, ние добросъвестно полагаме усилия да ви предоставяме достъп до личната ви информация и възможност тя да бъде коригирана, ако е неточна, или да бъде изтрита по ваша заявка, освен ако запазването й е необходимо съгласно закона или на базата на оправдани бизнес цели. Преди обработката на такива заявки ние изискваме от потребителите да идентифицират себе си и информацията, до която заявяват достъп за преглед, коригиране или премахване. Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се или систематични, изискват прекомерни технически усилия, застрашават поверителността на други лица или са крайно непрактични (например заявки за информация, съхранявана на резервен лентов носител), или за които достъпът не е наложителен по други причини. Във всеки случай, в който предоставяме възможност за достъп и коригиране на информация, извършваме тази услуга безплатно, освен ако това не изисква прекомерно много усилия. Поради начина, по който поддържаме определени услуги, след като изтриете информацията си, може да измине известно време, преди от активните ни сървъри да бъдат изтрити остатъчни копия и те може да останат в системите ни за архивиране. Моля, прегледайте Помощните центрове на съответните услуги за още информация.

Сайта спазва директивата на България за защита на личните данни „ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“ и нейните принципи за известяване, право на избор, последващо прехвърляне, сигурност, гарантиране на целостта на данните, осигуряване на достъп и изпълнение на ангажиментите и е съответно регистрирана в Комисията за защита на личните данни.

"Ямбол Комерс" ООД редовно проверява спазването от своя страна на тази Декларация за поверителност. Когато получи официална жалба в писмен вид, правилото на сайта е да се свърже със съответния потребител във връзка с неговите притеснения. За разрешаването на жалби, отнасящи се до прехвърлянето на лична информация, които не могат да бъдат разрешени между сайта и съответното лице, ние ще сътрудничим на съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните.

Промоция